1. Verwerking persoonsgegevens door Trafficshare B.V.
 2. Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
 3. Bewaren van persoonsgegevens
 4. Cookies
 5. Inzicht in persoonsgegevens
 6. Contact

In deze privacy policy wordt verstaan onder:
 1. Trafficshare B.V.: exploitant van de website waarop deze privacy policy aan bezoekers en gebruikers daarvan wordt aangeboden, verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70108420.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn, (gebruikers)namen, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, alsmede (profiel)foto’s en persoonlijke beschrijvingen van de gebruiker als bedoeld onder punt 3.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker en gebruiker als bedoeld onder punt 1; degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 5. Website: de website als bedoeld onder punt 1.

Verwerking persoonsgegevens door Trafficshare B.V.

Trafficshare B.V. respecteert de privacy van de gebruiker en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Trafficshare B.V. garandeert dat de persoonsgegevens van de gebruiker die via de website of anderszins door Trafficshare B.V. zijn verkregen, vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen door Trafficshare B.V. onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dat voorzien is in deze privacy policy. 

Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Trafficshare B.V. slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 2. de gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige of uitdrukkelijke toestemming heeft verleend;
 3. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Trafficshare B.V. of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de persoon, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 4. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Trafficshare B.V. onderworpen is, of;
 5. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de gebruiker.

Primair worden persoonsgegevens door Trafficshare B.V. verwerkt om overeenkomsten met de gebruiker te sluiten en uit te voeren, waaronder onder meer begrepen het behandelen van de aanmelding van de gebruiker op de website, het openbaren van het profiel van de gebruiker op de website en het effectueren van betaalopdrachten van de gebruiker. Geregistreerde gebruikers van de website kunnen onderling e-mailberichten versturen via een beveiligde webomgeving. Trafficshare B.V. zal deze berichten nimmer zelf inlezen of ter beschikking stellen van derden voor wie deze berichten niet zijn bestemd. Bovendien zal Trafficshare B.V. alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat deze berichten onbedoeld terecht komen bij onbevoegde derden.

Profielen van de gebruiker zijn zichtbaar voor niet-geregistreerde bezoekers van de website. Deze bezoekers kunnen echter geen berichten aan de gebruiker versturen. Trafficshare B.V. exploiteert een netwerk bestaande uit meerdere websites die wat betreft de daarop door gebruikers geplaatste profielen, onderling met elkaar synchroniseren of anderszins profielen met elkaar uitwisselen. Trafficshare B.V. exploiteert in dat kader een affiliatieprogramma waarbij websites van derden middels bepaalde scripts profielen op de website van Trafficshare B.V. kunnen weergeven. Profielen van gebruikers kunnen aldus tevens worden getoond op andere websites. Door deze privacy policy uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt de gebruiker in met deze wijze van verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zijn profiel op de website te allen tijde verwijderen waardoor zijn profiel eveneens niet langer wordt weergegeven op andere websites die onderdeel van het bedoelde netwerk uitmaken.

Trafficshare B.V. zal het e-mailadres van de gebruiker mogelijk gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van Trafficshare B.V. of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Trafficshare B.V. Indien de gebruiker dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

Deze privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Trafficshare B.V. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Trafficshare B.V. geëxploiteerd.

Trafficshare B.V. kan persoonsgegevens voorts delen met overige derden, indien Trafficshare B.V. daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Persoonsgegevens worden door Trafficshare B.V. slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Trafficshare B.V. treft de nodige maatregelen zodat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Trafficshare B.V. niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Deze doeleinden zijn in deze privacy policy nader beschreven.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt Trafficshare B.V. in elk geval rekening met:

       - de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen;
       - de aard van de betreffende persoonsgegevens;
       - de gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker;
       - de wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en;
       - de mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Trafficshare B.V. niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Trafficshare B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

Trafficshare B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. In dat kader maakt Trafficshare B.V. gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van gebruikers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Trafficshare B.V. zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Trafficshare B.V., noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

De gebruiker kan het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in zijn internetbrowser te selecteren. Indien de gebruiker het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat hij de functionaliteiten van de website niet optimaal kan benutten.

Inzicht in persoonsgegevens

Gebruikers kunnen contact opnemen met Trafficshare B.V. voor het inzien van hun persoonsgegevens, tenzij Trafficshare B.V. op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Trafficshare B.V. kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Trafficshare B.V. verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy kan de gebruiker contact opnemen met Trafficshare B.V. De contactgegevens van Trafficshare B.V. zijn op de website vermeld. Trafficshare B.V. helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door Trafficshare B.V. worden verwerkt of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.